当前位置

成语: 揠苗助长

成语简解
来自《国语辞典》的讲解:
 • 编号: 56
 • 成语: 揠苗助长
 • 注音: |ㄚˋ ㄇ|ㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ
 • 汉语拼音: yà miáo zhù zhǎng
 • 反义: 按部就班, 盈科后进, 循序渐进
 • 近义: 狃於急效, 欲速不达
 • 释义:
  揠,拔起。「揠苗助长」指拔苗以助其成长,反而让苗枯死了。比喻使用不当的手段以求速成,结果不但无益,反而有害。典出《孟子.公孙丑上》。
 • Emoji符号: 🌱 🆘 🦒

  这是本站原创收集整理的汉字“揠苗助长”对应Emoji表情符号:

  为汉字添加生动形象的符号: 🌱 🆘 🦒
  还有对照PNG图片
  揠苗助长 对应Emoji 🌱 🆘 🦒 的对照PNG图片
  动画GIF图
  揠苗助长 对应Emoji 🌱 🆘 🦒 的动態GIF图片
  也方便大家復制粘贴到社交媒体等地方,还可以查看该符号在《EmojiAll表情词典》中更详细的介绍。

  宋体矢量字库:

  揠苗助长 (宋体矢量字库)

  楷体矢量字库:

  揠苗助长 (楷体矢量字库)
成语详解
 • 典故説明:
  战国时,大思想家孟子曾经举宋人揠苗助长的故事来说明,养浩然正气是必须藉由经常积累正义所产生,而不是偶然行义就可以得到的。要將行正义之事牢记於心,却不可用不当的手段助长它。他说:宋国有一位农夫,一直担心他的秧苗长不大,就到田里把所有的苗都拔高一点。疲惫地回到家后,告诉家人说:「今天真是累死了,我帮助秧苗长大了。」他的儿子听了,连忙跑到田里一看,那些秧苗都已经枯死了。后来这个故事被浓缩成「揠苗助长」这句成语,用来比喻使用不当的手段以求速成,结果不但无益,反而有害。
 • 典源:
  《孟子.公孙丑上》宋1>人有閔其苗之不长2>而揠3>之者,芒芒然4>归,谓其人曰:『今日病5>矣!予助苗长矣。』」其子趋6>而往视之,苗则槁7>矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍78之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。非徒9>无益,而又害之。
  〔注解〕
  (1)宋:战国时国名。周朝分封殷遗族微子启之地,约位於今河南省商邱县南,后为齐所灭。
  (2)閔其苗之不长:担心所种的苗长不高。閔,音ㄇ|ㄣˇ,担心、忧心。
  (3)揠:音|ㄚˋ,拔。
  (4)芒芒然:疲倦的样子。
  (5)病:疲倦。
  (6)趋:快步走。
  (7)槁:音ㄍㄠˇ,干枯。
  (8)舍:通「舍」,放弃。
  (9)非徒:不但。
 • 书证:
  01.宋.林之奇〈君心论〉:「一暴十寒,物未有能生者;揠苗助长,无乃速其槁歟!」
  02.宋.朱熹《晦菴集.卷四○.书.答何叔京》:「夫天下岂有一向外驰,无可据守之敬哉?必如所论,则所以存夫根本者,不免著意安排揠苗助长之患,否则虽曰存之,亦且若存若亡,莫知其乡而不自觉矣。」
  03.宋.吕本中《紫微杂说》:「学问功夫,全在浹洽涵养蕴蓄之久,左右採择,一旦冰释理顺,自然逄原(逢源)矣。非如世人强袭取之,揠苗助长,苦心极力,卒无所得也。」
  04.宋.杨枋〈与子姪言浩气章〉:「孟子只说『我善养吾浩然之气』,则善养只是涵养、培养、存养。如下文『必有事焉而勿正,勿忘,勿助长』,便是如揠苗助长,便不善养耳。」
  05.宋.李纲〈种花说〉:「夫花之荣枯代谢乎,万物皆备于我,反身而诚,不以人灭。择其善而固执之,则仁义礼智之端油然生矣。彼揠苗助长,一日暴之、十日寒之者,未有能生之者也。」
  06.宋.毛登龙〈尽心知性存养如何〉:「吾於知觉者而尽其心,固可以诣其安安之地,然出入无时则迁矣。吾於纯粹者而知其性,固可以全其生生之妙,然揠苗助长则斲矣。又何以存之、养之哉?」
  07.元.胡祗遹〈□斋记为医者宋和之作〉:「人肖天地厉生,然而动輒悖德,悖德则且不能悠久者,意必固我以贼之,揠苗助长以害之,异常出奇以扰之。惟寧静冲淡,不务外、不矜夸,中道而行,其庶几焉!」
  08.元.胡炳文〈纯正蒙求序〉:「童则有知矣,有知则求所以养之矣。养也者,不揠苗助长者也。养而正者,不以稂莠害嘉榖者也。」
  09.元.王义山《稼村类藳.卷一八.讲义.丰水有芑武岂不仕貽厥孙谋以燕翼子》:「毋稂莠其志以伤此芑,毋荒落其学以戕此芑,毋揠苗助长以贼此芑,將见丰水人材之盛,不专美於周矣。」
  10.明.吴宽〈心耕记〉:「夫孟子以农为喻者尚有之。揠苗助长,心不忘乎集义之戒也;舍己芸人,心不废乎自修之训也。」
  11.明.高濂《遵生八牋.卷一○.修幻章》:「盖佛法季运,世皆以存神运气、揠苗助长之说,指为教外別传。」
 • 用法説明:

  【语义说明】比喻为用不当的手段以求速成,结果不但无益,反而有害。贬义。
  【使用类別】用在「方法失当」的表述上。
  【例 句】
  <01>学习须渐进有功,一味跳级求深,无异於揠苗助长
  <02>你一下子给花施这么多肥,小心揠苗助长,適得其反。
  <03>练习技艺总须循序渐进,贪求速效,往往揠苗助长罢了。
  <04>做事宜按部就班,循序渐进,揠苗助长,反而容易失败。
  <05>別相信这些速成班,他们用的都是揠苗助长式的教育方式。
  <06>现在许多家长恨铁不成钢,不惜揠苗助长,结果受苦的是孩子。
  <07>父母教育子女难免求好心切,但不可揠苗助长,以免收到反效果。
  <08>你不顾孩子资质,硬要孩子变成资优生,小心揠苗助长,適得其反。
 • 辨识: 请参考『辨识56.html
  形音辨误揠,音ㄧㄚˋ。拔的意思。不可写作「偃」。
成语接龙
参考鏈接

参考《国语辞典》中的成语:揠苗助长

参考《国语大辞典》中的成语:揠苗助长

参考《国语大辞典》中成语“揠苗助长”分成的单字详解:

, , ,

用户留言

暂无留言

请输入您的名称,自动过滤HTML標签,请不要带鏈接。
如果需要网站管理员与您联係,请输入您的邮箱,此邮箱不会被其他用户看到。
请输入留言内容,自动过滤HTML標签,请不要带鏈接。